ดำเนินการพิธีการศุลกากร

การนำเข้าใบขนชื่อลูกค้า คือ บริการการนำเข้าโดยการออกเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า ใบเสร็จรับเงินศุลกากร ใบกำกับภาษี และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นชื่อของลูกค้า สามารถทำได้ทั้งกรณีนำเข้าในนามบุคคลธรรมดา นำเข้าในนามนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน สามารถนำเข้าแบบ รวมตู้ (LCL) และ แบบเหมาตู้ (FCL) ทั้งขนส่งทางรถ ตู้ด่วน และ ทางเรือ ตู้ช้า

 

สามารถใช้บริการได้ง่าย ๆ เพียงแค่ ลูกค้า ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกกับทางกรมศุลกากร หากลูกค้าเคยลงทะเบียนฯ แล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการลงทะเบียนฯ ดังกล่าวทางบริษัทฯ มีบริการลงทะเบียนให้

 

เอกสารที่ทางลูกค้าจะได้รับจากการนำเข้าใบขนชื่อลูกค้า

 

   1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) 

   2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร จากกรมศุลกากร

   3. ใบเสร็จค่าภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมศุลกากร

   4. ใบกำกับภาษี ค่าบริการ ในส่วนของค่าขนส่งสินค้า และ ค่าดำเนินการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการนำเข้า

 

   1. ใบตราส่งสินค้า (B/L)

   2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

   3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

   4. ใบอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)

   5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin / Form E) กรณีขอลดหรือยกเว้นอัตราอากรขาเข้า

   6. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

   7.  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง 

   8.  กรณี นิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) เซ็นลงนามผู้มีอำนาจและประทับตรา

   9.  ใบลงทะเบียน paperless กับกรมศุลกากร

   10. หนังสือมอบอำนาจส่งข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ค่าบริการ

 

   1. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากร ไทย 3700 บาท/อินวอยซ์ 

     **จำกัดมูลค่าภาษีฯ ไม่เกิน 50000 บาท/ใบขน**

   2. ค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีอื่น ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมูลค่าจริง)

   3. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร 200 บาท/ฉบับ

   4. ค่าบริการ ขนส่งสินค้า จีน - ไทย

   5. ค่าบริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form-E   2000 บาท/ฉบับ  **โปรโมชั่นสุดพิเศษ ฟรี! ค่าบริการจัดทำ Form-E  1 ฉบับ/อินวอยซ์**

   6. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากร จีน (เอกสารขอคืนภาษีฝั่งจีน (TAX refund) ) 400 RMB/ฉบับ (ถ้ามี)

 

อัตราค่าขนส่ง จีน - ไทย

 

***นำเข้าปริมาณเยอะกว่า 10 CBM. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ***

หมายเหตุ : 

- การเลือกใช้เรทราคา CBM. หรือ Kg. ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้า โดยใช้ตัวที่มีมากกว่า

- หน่อยเล็กสุดในการคำนวณค่าขนส่งคือ 0.01 CBM./แพ็กเกจ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษเกิน 0.5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 0.49 ปัดลง)

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

- บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า -

 

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

Visitors: 6,920,813