นำเข้าใบขนเป็นชื่อลูกค้า

การนำเข้าใบขนชื่อลูกค้า คือ บริการการนำเข้าโดยการออกเอกสารใบขนสินค้า ใบเสร็จศุลกากร ใบกำกับภาษี และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นชื่อของลูกค้า สามารถทำได้ทั้งกรณีนำเข้าในนามบุคคลธรรมดา และ นำเข้าในนามนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน และ สามารถนำเข้าได้ทั้งแบบ รวมตู้ (LCL) และ แบบเหมาตู้ (FCL) ทั้งขนส่งทางรถ ตู้ด่วน และ ทางเรือ ตู้ช้า

 

ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้บริการรูปแบบนี้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ ทางลูกค้า ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับทางกรมศุลกากร หากทางลูกค้าไม่สะดวกในการลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ทางบริษัทฯ เรามีบริการลงทะเบียนดังกล่าวให้  ในกรณีที่ทางลูกค้าเคยลงทะเบียนฯ แล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

 

 

เอกสารที่ทางลูกค้าจะได้รับจากการนำเข้าใบขนชื่อลูกค้า

1. ใบขนสินค้า

2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากกรมศุลกากร

3. ใบเสร็จค่าภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ใบกำกับภาษีค่าบริการขนส่งสินค้า

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการนำเข้า

1. ใบตราส่งสินค้า (B/L)

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

4. ใบอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)

5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin / Form E) กรณีขอลดหรือยกเว้นอัตรากากรขาเข้า

6. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

7.  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง 

8.  กรณี นิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท เซ็นลงนามผู้มีอำนาจและประทับตรา

9.  ใบลงทะเบียน paperless กับกรมศุลกากร

10. หนังสือมอบอำนาจส่งข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ค่าบริการ

1. ค่าดำเนินการพิธีการทางศุลกากร จีน - ไทย 3900 บาท/ตั๋ว (พิเศษลดจาก 6,500 >>> 3,900)

2. ค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีอื่น ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามจริง)

3. ค่าขนส่งสินค้า จีน - ไทย

4. ค่าบริการ Form E   2500 บาท  **โปรโมชั่นสุดพิเศษ ฟรีค่าบริการจัดทำ Form E

5. ค่าบริการ เอกสารขอคืนภาษีฝั่งจีน (TAX refund) ขนส่งทางรถ 400 หยวน/ตั๋ว , ขนส่งทางเรือ 400 หยวน/ตั๋ว

 

นำเข้าสินค้าจากจีน เอกสารใบขนเป็นชื่อลูกค้า

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ขนส่งสินค้าจีน

*เงื่อนไขและข้อกำหนด เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

Visitors: 5,103,999