ขั้นตอนในการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน 

1.  แจ้งเปิดรหัสสมาชิก : ลูกค้าใหม่ติดต่อเปิดรหัสได้ที่ line id : @vipcargo88 หรือ โทร. 080 895 1284 

2. แจ้งความประสงค์รูปแบบการนำสินค้าเข้า / ประเภทสินค้า / โกดังจีนที่ต้องการส่งสินค้า

   2.1  กรณีนำเข้าแบบภาษีเหมา

   2.2  กรณีต้องการนำเข้าสินค้าเป็นชื่อบริษัทลูกค้า

         - จัดส่งเอกสารประกอบการนำเข้า

            1.  ใบตราส่งสินค้า (B/L)

            2.  บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

            3.  บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

            4.  ใบอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)

            5.  ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin / Form E) กรณีขอลดหรือยกเว้นอัตรากากรขาเข้า

            6.  เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

            7.  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง

            8.  กรณี นิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียน บริษัท เซ็นลงนามผู้มีอำนาจและ ประทับตรา

            9.  ใบลงทะเบียน paperless กับ กรมศุลกากร

           10.  หนังสือมอบอำนาจส่งข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิกส์

3. แจ้งรหัสลูกค้าให้กับร้านค้าจีน : แจ้งรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังที่ทางบริษัทเปิดให้ กับทางร้านค้า/โรงงานจีน เพื่อส่งเข้าโกดังจีน ระบุตัวอักษร K ต่อท้ายรหัสลูกค้า ที่หน้าพัสดุเมื่อต้องการส่งทางรถ / ระบุตัวอักษร M ต่อท้ายรหัสลูกค้า ที่หน้าพัสดุเมื่อต้องการส่งทางเรือ

4. รับสินค้าเข้าโกดังจีน : ตรวจสอบประเภทสินค้า น้ำหนัก ขนาด และ update เข้าระบบติดตามสถานะสินค้า จัดส่งสินค้ามาไทย

5. รับสินค้าเข้าโกดังไทย : เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบพร้อมแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

6. ลูกค้าแจ้งชำระค่าขนส่ง : แจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

7. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า : ตามเงื่อนไข 1 - 2 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงิน

 

 

ขั้นตอนการสั่งสินค้า-นำเข้า

1. แจ้งเปิดรหัสสมาชิก : ลูกค้าใหม่ติดต่อเปิดรหัสได้ที่ line id : @vipcargo88 หรือ โทร. 080 895 1284 

2. กรอกแบบฟอร์มสั่งสินค้า : แนบไฟล์ส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งรูปแบบการขนส่งที่ต้องการ

3. ชำระค่าใช้จ่ายรอบแรก : ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปจีน และ ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าขนส่งในจีน)

4. สั่งสินค้า : ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการสั่งซื้อภายใน 1 - 2 วัน

5. รับสินค้าเข้าโกดังจีน : ตรวจสอบจำนวนสินค้า น้ำหนัก ขนาด และ update เข้าระบบติดตามสถานะสินค้า จัดส่งสินค้ามาไทย

6. รับสินค้าเข้าโกดังไทย : เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบพร้อมแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

7. ลูกค้าแจ้งชำระค่าขนส่ง : แจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

8. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า : ตามเงื่อนไข 1 - 2 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงิน

 

ขั้นตอนการนำเข้า

Procedure for importing products

 

1.  แจ้งเปิดรหัสสมาชิก : ลูกค้าใหม่ติดต่อเปิดรหัสได้ที่ line id : @vipcargo88 หรือ โทร. 080 895 1284
2. แจ้งความประสงค์รูปแบบการนำสินค้าเข้า และ ประเภทสินค้า

    2.1  กรณีนำเข้าแบบภาษีเหมา

    2.2  กรณีต้องการนำเข้าสินค้าเป็นชื่อบริษัทลูกค้า

3. แจ้งรหัสลูกค้าให้กับร้านค้าจีน : แจ้งรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังที่ทางบริษัทเปิดให้ กับทางร้านค้า/โรงงานจีน เพื่อส่งเข้าโกดังจีน ระบุตัวอักษร K ต่อท้ายรหัสลูกค้า ที่หน้าพัสดุเมื่อต้องการส่งทางรถ / ระบุตัวอักษร M ต่อท้ายรหัสลูกค้า ที่หน้าพัสดุเมื่อต้องการส่งทางเรือ
4. รับสินค้าเข้าโกดังจีน : ตรวจสอบประเภทสินค้า น้ำหนัก ขนาด และ update เข้าระบบติดตามสถานะสินค้า จัดส่งสินค้ามาไทย
5. รับสินค้าเข้าโกดังไทย : เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบพร้อมแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
6. ลูกค้าแจ้งชำระค่าขนส่ง : แจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
7. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า : ตามเงื่อนไข 1 - 2 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงิน

 

 

Visitors: 6,920,812