เงื่อนไขในการใช้บริการ


สำคัญมาก ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนตกลงใช้บริการกับเรา

เงื่อนไขนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน vipcargo88 ว่า “ผู้ขนส่ง” และผู้ใช้บริการทุกท่านว่า “ลูกค้า” โดยเมื่อมีการใช้บริการกับทางผู้ขนส่งในทุกรูปแบบถือว่าลูกค้าได้รับยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในทุกประการ


เงื่อนไขในการสั่งซื้อ


     1.        กรณีลูกค้าใช้บริการฝากสั่งสินค้ากับทางผู้ขนส่ง ทางผู้ขนส่งเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขายจากร้านค้าจีนที่ลูกค้าตกลงสั่งซื้อเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบ หรือ การันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน เช่น 

สินค้าไม่เหมือนแบบ สินค้าชำรุด แตกหัก ส่งผิดไซส์ ผิดสี ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น  ทางผู้ขนส่งยินดีเป็นสื่อกลางในการติดตามทวงถามเท่านั้นเงื่อนไขในการจัดส่ง


     1.       การจัดส่งสินค้าเข้าโกดังจีน  ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้า พร้อมระบุประเภทการจัดส่งในเอกสารการส่งของ และบนหีบห่อของสินค้า โดยระบุตัวอักษร EK สำหรับการจัดส่งทางรถ(ตู้ด่วน) หรือ ระบุตัวอักษร M สำหรับการจัดส่ง

ทางเรือ(ตู้ช้า) กรณีไม่มีการระบุรหัสลูกค้า ทางโกดังจีนจะปฏิเสธรับสินค้า และ กรณีไม่มีระบุประเภทการจัดส่ง ทางโกดังจีนจะจัดส่งให้ทางรถ

     2.      ระยะเวลาการจัดส่ง เป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ซึ่งทางผู้ขนส่งไม่มีการรับประกันถึงความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้า

     3.      ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าที่ขนส่งไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนครบถ้วน

     4.      ผู้ขนส่งไม่รับขนส่งสินค้าที่ผิดกฏหมายทุกชนิด หากสินค้าส่งเข้ามาแล้วถูกอายัด ทางผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หรือ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางลูกค้าจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่เพียงฝ่ายเดียว

     5.      ผู้ขนส่งจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบสินค้าของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยลูกค้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว

     6.     การปฏิเสธการขนส่ง ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตราย

แก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

 

เงื่อนไขการคิดค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น


     1.       คิดค่าขนส่งขั้นต่ำ 0.01 คิวบิกเมตร กรณีสินค้าขนาดน้อยกว่า 0.01 คิวบิกเมตร ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิในการคิดค่าขนส่งที่ 0.01 คิวบิกเมตร

     2.      การคำนวณค่าขนส่ง  ผู้ขนส่งจะเลือกใช้ ผลลัพธ์ของราคาที่สูงกว่า จากการคำนวณแบบน้ำหนัก (KG) และ แบบพื้นที่สินค้า (CMB.)

     3.      สินค้ารับเข้าโกดังจีน  ร้านค้าส่งเข้าโกดังจีน 1 ครั้งถือเป็น 1 บิล

     4.      ค่าขนส่งสินค้าในจีน  กรณีมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจากร้านค้าจีน มาโกดังจีน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งระหว่างเมือง ค่ารถไปรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไปเพื่อให้ได้รับสินค้าของลูกค้า

จากร้านค้า ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ผู้ขนส่งตามอัตราที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไป โดยอ้างอิ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ขนส่งกำหนด

     5.      ค่าตีลังไม้ ค่าแพ็กแก๊ตใหม่ กรณีเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งสินค้าต้นทาง ทำให้ทางผู้ขนส่งต้องทำการบรรจุใหม่ 

หรือเสริมให้แข็งแรง ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการบรรจุใหม่หรือเสริมให้แข็งแรงแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งยังคงอยู่ในเงื่อนไขกรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย ตามปกติ

     6.     การชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้ขนส่งก่อนวันกำหนดส่งสินค้า หรือ วันเข้ารับสินค้ากรณีรับสินค้าเองที่โกดังไทย

     7.      ค่าขนส่งสินค้าในไทย กรณีค่าขนส่งโกดังจีน - ไทย น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อ 1 รอบการจัดส่ง ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางพื้นที่*  จำนวน 500 บาท (ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร นับจากโกดังไทย - จุดส่งสินค้า)

7.1.      กรณีสถานที่จัดส่งสินค้าอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลบางพื้นที่ ทางผู้ขนส่งจะคิดค่าขนส่งภายในประเทศตามระยะทางที่จัดส่ง

7.2.     การจัดส่งสินค้า ทางผู้ขนส่งจะยกสินค้าลงให้ ณ จุดจอดรถ กรณีต้องยกสินค้าเคลื่อนย้าย เช่น ยกขึ้นชั้น ลิฟต์ บันได เคลื่อนย้ายเข้าโกดัง หรือ เข้าซอย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และทางลูกค้าต้องแจ้งให้ทางผู้ขนส่ง

      ทราบล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้า

7.3.    กรณีที่ผู้ขนส่งได้นัดหมายการจัดส่ง และแจ้งทางลูกค้าให้ทราบแล้ว แต่เมื่อไปถึง ลูกค้าปฏิเสธ หรือ ไม่สามารถรับสินค้าได้ และจะต้องจัดส่งใหม่ในครั้งต่อไป ลูกค้ายินยอมชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 1,000 บาทต่อเที่ยว

      หรือในกรณีนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลบางพื้นที่* คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

7.4.    กรณีลูกค้ารับสินค้าเองที่โกดังไทย เมื่อทางผู้ขนส่งแจ้งให้เข้ารับสินค้า ลูกค้าต้องเข้ามารับสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้ขนส่งแจ้งให้ทราบ หากเกินกำหนดลูกค้ายินยอมเสียค่าฝากสินค้าในราคา 50 บาท/วัน/ชิ้น

7.5.    กรณีไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่ผู้ขนส่งแจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ายินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าขนส่ง ค่าบริการฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น เกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น

      

     8.  ราคาค่าขนส่ง ที่ทางผู้ขนส่งเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งทางผู้ขนส่งจะพิจารณาจากขนาด และ น้ำหนักของสินค้าที่ส่งจริง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะจัดส่งให้ลูกค้า

       

เงื่อนไขกรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย


      1.        ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง หากมีสินค้าเสียหาย หรือ สูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทางผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหาย แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

      1.1               กรณีไม่ได้ทำประกันการขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของค่าขนส่ง ของสินค้าที่เสียหาย หรือ สูญหาย  เช่น สินค้า 5 กระสอบ ค่าขนส่งรวมเป็น

              จำนวนเงิน 2000 บาท (ค่าขนส่งเฉลี่ยกระสอบละ 400 บาท) ถ้าสินค้าหายไป 1 กระสอบ ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 1200 บาท แต่หากมูลค่าสินค้าของที่สูญหายไม่ถึง 1200 บาท 

              ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบตามราคาซื้อจริงของสินค้า

      1.2              กรณีทำประกันการขนส่ง  ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามมูลค่าทุนประกัน

2.      การแจ้งความเสียหาย หรือ สูญหาย  จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขนส่ง โดยแสดงข้อความรายละเอียดบนใบส่งของ ณ จุดที่ทำการส่งมอบสินค้า และต้องแจ้งให้กับทางผู้ขนส่งทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า 

    พร้อมส่งภาพถ่ายหีบห่อของสินค้ากรณีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แบบ หรือถ่ายภาพของสินค้ากรณีเสียหาย และหลักฐานแสดงราคาซื้อสินค้า แก่ผู้ขนส่ง

3.      ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าชำระเงินโดยหักค่าเสียหายออกจากค่าขนส่งในบิลส่งของ เว้นแต่ได้รับการยืนยันค่าเสียหายจากทางผู้ขนส่งก่อน

4.      ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหาย สูญหาย  ในกรณีดังต่อไปนี้

       4.1             พบว่า สินค้าเป็นของต้องห้าม ผิดกฎหมาย หรือผิดข้อบังคับของกรมศุลกากร

       4.2            มีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุดโดยผู้ส่งต้นทาง

       4.3            สินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ ทอง เงิน พลอย ไข่มุก สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ 

               สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง


เงื่อนไขในการรับสินค้า


         1.       การติดต่อรับสินค้าที่โกดังไทย ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ซึ่งทางราชการออกให้ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสินค้าแทน ต้องเพิ่มเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ, 

             บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

         2.      ลงชื่อรับสินค้า ก่อนลงชื่อรับสินค้า ควรตรวจสอบสภาพภายนอกของกล่อง/สินค้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีหรือไม่ทุกประการ ควรปฎิเสธการรับของหากกล่องบรรจุฉีกขาดหรืออยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย 

             หรือมีร่องรอยการเปิดออกก่อน อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะรับของไว้ ควรเปิดกล่องออกตรวจรับต่อหน้าผู้ขนส่งหากมีของเสียหาย หรือสูญหาย ให้ระบุไว้ในการเซ็นรับขอด้วย 

Visitors: 5,262,979