บริการพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินการพิธีการศุลกากร ของเรามุ่งมั่นให้การนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น บริษัท หรือห้างร้าน ด้วยการจัดการเอกสารที่สำคัญ และจำเป็นในการนำเข้าทุกรูปแบบ รวมถึงใบขนสินค้าขาเข้า, ใบเสร็จรับเงินศุลกากร, ใบกำกับภาษี, และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบุเป็นชื่อของลูกค้า

บริการของเราครอบคลุมทั้งการนำเข้าแบบรวมตู้ (LCL) และแบบเหมาตู้ (FCL) ทั้งทางรถบรรทุก และทางเรือ เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดำเนินการทุกขั้นตอนให้กับลูกค้า ตั้งแต่การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกกับกรมศุลกากร และในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการลงทะเบียนเอง เรามีบริการลงทะเบียนให้

ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)
 2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร จากกรมศุลกากร
 3. ใบเสร็จค่าภาษีอากรขาเข้ าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ใบกำกับภาษี เกี่ยวกับค่าบริการขนส่งสินค้า และการดำเนินการ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้า

 1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading - B/L) เอกสารนี้เป็นหลักฐานของสัญญาการขนส่ง และใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า

 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้า รวมถึงราคา และจำนวน

 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) รายการนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อของสินค้า ช่วยให้ศุลกากรตรวจสอบสินค้าได้ง่ายขึ้น

 4. ใบอนุญาตการนำเข้าสำหรับสินค้าควบคุม (License) สำหรับสินค้าที่ต้องการการควบคุม เช่น สารเคมี ยา หรือเครื่องมือทางการแพทย์

 5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin / Form E) ใช้สำหรับการขอลดหรือยกเว้นอัตราอากรขาเข้า ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของสินค้า

 6. เอกสารอื่น ๆ  เช่น เอกสารแสดงส่วนผสมของสินค้า, ใบรายละเอียดเทคนิค ฯลฯ

 7. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง

 8. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามของผู้มีอำนาจ และประทับตรานิติบุคคล

 9. ใบลงทะเบียน paperless กับกรมศุลกากร การลงทะเบียนแบบไม่ใช้กระดาษช่วยให้การส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

 10. หนังสือมอบอำนาจส่งข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารศุลกากรแทนคุณ

 

อัตราค่าบริการพิธีการศุลกากร และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 1. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรไทย ค่าบริการ 3,700 บาท/อินวอยซ์  โดยมีการจำกัดมูลค่าสินค้าไม่เกิน 12,000 USD ต่อใบขนฯ

 2. ค่าภาษีอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าจริงของสินค้าที่นำเข้า. ค่าภาษีจะคำนวณตามอัตราที่กำหนดโดยกรมศุลกากร

 3. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเอกสารและการตรวจสอบภายในกรมศุลกากร, โดยมีค่าธรรมเนียม 200 บาท/ฉบับ.

 4. ค่าบริการขนส่งสินค้าจากจีนไปไทย ค่าบริการขนส่งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้า, รวมถึงระยะทางขนส่ง ค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบหลังจากการประเมินรายละเอียดการขนส่ง และคำนวณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง.

 5. ค่าบริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form-E ค่าบริการ 2,000 บาท/ฉบับ.  พิเศษ! สำหรับสมาชิก เรามีโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าบริการ 1 ฉบับ/อินวอยซ์

 6. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรจีน (เอกสารขอคืนภาษีฝั่งจีน (TAX refund)) อัตราค่าบริการ 400 RMB /ฉบับ (หากมีการดำเนินการขอคืนภาษีขาออก)

 

 


 

 

 

 

เรามุ่งมั่นให้การนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ด้วยการจัดการเอกสารที่สำคัญ และจำเป็นในการนำเข้าทุกรูปแบบ รวมถึงใบขนสินค้าขาเข้า, ใบเสร็จรับเงินศุลกากร, ใบกำกับภาษี, และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบุเป็นชื่อของลูกค้า

บริการ

 • บริการนำเข้าสินค้า
  บริการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน - ไทยด้วยความเชี่ยวชาญ จากเรา VIPCARGO88 มุ่งเน้นให้บริการที่รวดเ...
 • Supply chain & Logistics
  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ จีน- ไทย บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็...
 • บริการพิธีการศุลกากร
  เรามุ่งมั่นให้การนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห...
 • บริการจัดทำ LPI (License per Invoice)
  License per Invoice (LPI) ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) บร...
Visitors: 6,932,403