เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า

1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)
2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี) (Import License)
6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (Certificates of Origin)
7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม
Visitors: 6,920,813