เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า และส่งออกสินค้า

 

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)
 2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี) (Import License)
 6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (Certificates of Origin)
 7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม
 
 
เอกสารสำหรับการส่งออกสินค้า
 1. ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export License)
 4. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี) (Certificates of Origin)
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม

 

 


 

 

 

 

การนำเข้าสินค้าอาจต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ประเทศผู้ส่ง และข้อกำหนดของประเทศที่นำเข้า ดังนั้นควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการค้าของประเทศนั้นๆ เพื่อความแม่นยำในการเตรียมเอกสารการนำเข้าสินค้า

สาระน่ารู้

Visitors: 6,932,403