เงื่อนไขในการใช้บริการ

  ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขก่อนใช้บริการ  

**เมื่อมีการใช้บริการ ทาง vipcargo88 ถือว่าทุกท่านได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขทุกข้อนี้แล้ว**

 

ข้อ 1. การเปิดรหัสส่งสินค้ากลับไทย : ก่อนใช้บริการ ลูกค้าต้องลงทะเบียนสมาชิกทางอีเมล์ เพื่อรับ รหัสลูกค้า และที่อยู่โกดังจีน

 

 

ข้อ 2. รหัสลูกค้า : สินค้าที่เข้าโกดังทุกชิ้น จะต้องระบุรหัสลูกค้าให้ชัดเจน หากไม่มีรหัสลูกค้าระบุมา ทางพนักงานโกดังจีนอาจปฏิเสธการรับสินค้านั้น

 

 

ข้อ 3. การเปิดแพ็กแก๊ตสินค้าเพื่อตรวจสอบ : ทาง vipcargo88 จำเป็นต้องให้พนักงานโกดังจีนตรวจสอบประเภทสินค้าเบื้องต้น เพื่อสำแดงประเภทสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งที่จีน และ ไทย   ลูกค้าที่ไม่สะดวกให้เปิดแพ็กแก๊ตโปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการ

 

 

ข้อ 4. vipcargo88  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับร้านค้าหรือผู้ขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย และไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดใช้กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้า ส่งไม่ครบ ส่งของผิด ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ บรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรง สินค้าสูญหายก่อนถึงโกดังจีนหรือบริษัทขนส่งในจีนส่งสินค้าผิดที่ ซึ่งหากลูกค้าพบปัญหาดังกล่าว ทางลูกค้าจะต้องมีการตกลงกับทางผู้ขายด้วยตนเอง โดยทางเราสามารถช่วยประสานไปทางร้านค้าเพื่อการเจรจาเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสียได้ทุกกรณี

 

 

ข้อ 5. การรับประกันสินค้ากรณีสูญหาย : vipcargo88  รับประกัน สินค้าสูญหาย/ไม่ได้รับสินค้า ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เฉพาะกรณีมีหลักฐานว่าพนักงานโกดังจีนของเราเป็นผู้รับสินค้านั้นไว้จริง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้


- กรณีไม่ได้ทำประกัน : รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่านำเข้าสินค้านั้น
- กรณีทำประกัน :  รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าทุนประกันเต็ม 100% 


วิธีการทำประกันสินค้าสูญหาย

- แจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของ vipcargo88 ก่อนสินค้ารับเข้าโกดังจีน

- แจ้งรหัสลูกค้า พร้อมรายละเอียดของสินค้า ( ใบสั่งซื้อสินค้า )

- ค่าประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า (สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย)

 

 

ข้อ 6.  การรับประกันกรณีสินค้าเสียหาย : vipcargo88 ไม่มีรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เนื่องจากการขนส่งของเราเป็นการรวมตู้ มีสินค้าหลายชนิดในตู้สินค้าเดียวกัน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ/การกระแทก รวมถึงอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้ง ทางเราจึงขอ “งดรับ” สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักและสินค้าที่ง่ายต่อการเสียหายทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก กรณีลูกค้ายังคงนำเข้าจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบเงื่อนไขข้อนี้แล้ว

ในกรณีที่สินค้าของท่านมีความเสี่ยงต่อการแตกหักเสียหาย สามารถแจ้งให้ทางร้านค้า หรือ คาร์โก้เรา ตีลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหาย

*การตีลังไม้ เป็นเพียงการป้องกันความเสียหายของสินค้าระดับหนึ่ง ไม่สามารถป้องกันได้ 100%

 

 

ข้อ 7.  การรับประกันสินค้าเสียหาย/สูญหายระหว่างการขนส่งภายในไทยทุกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง/บริษัทขนส่งหรือตามรูปแบบการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

 

 

ข้อ 8.  vipcargo88 ไม่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าพิเศษที่มีการควบคุมการนำเข้าทุกชนิด  ดังนั้นหากลูกค้านำเข้าโดยมิแจ้งหรือจงใจแจ้งประเภทสินค้าเป็นเท็จ ทางเรา ขอไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ใดๆ หากเกิดปัญหากับสินค้านั้นทุกกรณี 

 

 

ข้อ 9.  ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า :   vipcargo88 ไม่มีการรับประกันเรื่องระยะเวลาขนส่ง การแจ้งระยะเวลาในการขนส่งเป็นเพียงการประมาณการโดยปกติทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจาก ขั้นตอนในการนำเข้าระหว่างประเทศอาจมีผลจากปัจจัยอื่น เช่น นโยบายทางรัฐบาลทั้งจีน /ไทย  สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของบริษัทเดินเรือ/รถ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

 

 

ข้อ 10.  กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหรือไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันที่สินค้าถึงโกดังไทย  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย จ่าย แจก หรือขายทอดตลาด โดยมิต้องชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

 

**เมื่อมีการใช้บริการ vipcargo88 ถือว่าลูกค้าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทุกข้อแล้วในทุกกรณี

 

 

Visitors: 276,745