เงื่อนไขในการใช้บริการ

สำคัญมาก!
ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่าน และทำความเข้าใจก่อนตกลงใช้บริการกับเรา

เงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ถือว่าได้รับการยินยอม และเข้าใจอย่างชัดเจนจากทั้งสองฝ่าย โดยในบทความนี้จะอ้างถึง vipcargo88 ว่า “ผู้ขนส่ง” และอ้างถึงผู้ใช้บริการทุกท่านว่า “ลูกค้า” การใช้บริการใดๆ กับผู้ขนส่งถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่ระบุไว้.

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการฝากสั่งซื้อสินค้าผ่านผู้ขนส่ง, ผู้ขนส่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อซื้อขายจากร้านค้าจีนเท่านั้น ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือการันตีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของร้านค้า, เช่น สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง, สินค้าชำรุด, แตกหัก, ส่งผิดไซส์หรือสี, ส่งไม่ครบ, หรือไม่คืนเงิน เป็นต้น ผู้ขนส่งเพียงติดตาม และทวงถามให้เท่านั้น

เงื่อนไขในการจัดส่ง

 1.  การระบุรหัสลูกค้าและประเภทการจัดส่ง
    • การจัดส่งสินค้าเข้าโกดังในจีนจำเป็นต้องมีการระบุรหัสลูกค้า และประเภทการจัดส่งอย่างชัดเจนทั้งบนเอกสารการส่งของและบนหีบห่อสินค้า
    • หากไม่มีการระบุรหัสลูกค้า โกดังจะปฏิเสธการรับสินค้า
    • หากไม่มีการระบุประเภทการจัดส่ง โกดังจะพิจารณารูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมให้
    • ประเภทการจัดส่งที่ต้องระบุได้แก่
             การจัดส่งทางรถ (ตู้ด่วน) : ระบุตัวอักษร "陆运 - EK
             การจัดส่งทางเรือ (ตู้ช้า) : ระบุตัวอักษร "海运 - M"
             กรณีต้องการตีกรอบไม้  : ระบุตัวอักษร "打木架" ต่อจากรหัสลูกค้า และประเภทการจัดส่ง
    ตัวอย่าง : รหัสลูกค้าคือ AAA-BB ต้องการจัดส่งทางรถ และตีกรอบไม้ ให้ระบุ "AAA-BB / 陆运-EK / 打木架"

 2. ระยะเวลาการจัดส่ง
  • เป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย และอาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง โดยทางผู้ขนส่งไม่มีการรับประกันถึงความเสียหายจากความล่าช้าของสินค้า.

 3. การยึดหน่วงสินค้า
  • ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าที่ขนส่งไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนครบถ้วน

 4. ข้อห้าม และข้อจำกัด
    • ผู้ขนส่งไม่รับขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
    • หากสินค้าส่งเข้ามาแล้วถูกอายัดหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น, ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา

 5. การตรวจสอบสินค้า
  • ผู้ขนส่งมีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากที่ผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยลูกค้าต้องยินยอมต่อการตรวจสอบนี้

 6. การปฏิเสธการขนส่ง
  • ผู้ขนส่งสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่าสินค้าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย


เงื่อนไขการคิดค่านำเข้า ค่าขนส่งในไทย และค่าใช้จ่ายอื่น

 1. สินค้ารับเข้าโกดังจีน  สินค้าที่ส่งเข้าโกดังในจีนจะถูกคิดเป็นหนึ่งบิลต่อการส่งหนึ่งครั้ง

 2. การคำนวณค่านำเข้า / ค่าขนส่ง ค่านำเข้า และค่าขนส่งจะคำนวณจากขนาด และน้ำหนักที่มากกว่า ผู้ขนส่งจะใช้ผลลัพธ์ของราคาที่สูงกว่า จากการคำนวณแบบน้ำหนัก (KG) และแบบพื้นที่สินค้า (CMB.) ในการคำนวณค่านำเข้าและค่าขนส่ง

 3. คิดค่าค่านำเข้า หรือค่าขนส่ง ทุกการคำนวณค่านำเข้าจะเริ่มต้นที่ 0.01 คิวบิกเมตร / แพ็กเกจ กรณีสินค้าขนาดน้อยกว่า 0.01 คิวบิกเมตร ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิในการคิดค่าขนส่งที่ 0.01 คิวบิกเมตร

 4. ราคาค่านำเข้า / ค่าขนส่ง ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาด และน้ำหนักของสินค้าที่ส่งจริง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะจัดส่งให้กับลูกค้า

 5. ค่าขนส่งสินค้าในจีน  กรณีมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมายังโกดังจีน เช่น ค่าไปรษณีย์, ค่าขนส่งระหว่างเมือง, ค่ารถไปรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ขนส่งได้จ่ายไปเพื่อให้ได้รับสินค้าของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามอัตราที่ผู้ขนส่งได้จ่ายไป โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ขนส่งกำหนด

 6. ค่าตีกรอบไม้ ลังไม้ ค่าแพ็กเกจใหม่ ในกรณีที่หีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้าไม่แข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับสินค้า และการขนส่ง ทำให้ผู้ขนส่งต้องทำการบรรจุใหม่หรือเสริมให้แข็งแรง ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนด ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งยังคงมีผลตามเงื่อนไขการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าตามปกติ.

 7. ค่าขนส่งสินค้าในไทย หากค่านำเข้า / ค่าขนส่งโกดังจีนถึงไทยน้อยกว่า 5,000 บาทต่อการจัดส่ง, ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางพื้นที่ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากโกดังรังสิตถึงจุดส่งสินค้าจำนวน 500 บาท.

       7.1 สำหรับสถานที่จัดส่งสินค้านอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางพื้นที่, ค่าขนส่งจะคำนวณตามระยะทางที่จัดส่ง.

       7.2 การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าจะมีการยกสินค้าลงที่จุดจอดรถ หากต้องมีการยกสินค้าเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมเช่น ยกขึ้นชั้น หรือ เข้าโกดัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และลูกค้าต้องแจ้งให้ทางผู้ขนส่งทราบล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้า.

       7.3 หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้เมื่อทางผู้ขนส่งไปถึงตามนัดหมาย จะต้องจัดส่งใหม่ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 500 บาทต่อครั้ง หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง.

       7.4 ลูกค้าต้องเข้ารับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากที่ผู้ขนส่งแจ้งว่าสินค้าพร้อมรับ หากเกินกำหนดนี้จะมีค่าฝากสินค้า 50 บาทต่อวันต่อแพ็กเกจ.

       7.5 หากไม่มีการรับสินค้าเกินกว่า 90 วัน, ผู้ขนส่งมีสิทธิ์นำสินค้าไปขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาหักชำระค่าขนส่ง ค่าบริการฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ.

 8.  การชำระค่านำเข้า ค่าขนส่งในไทย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่านำเข้า ค่าขนส่งในไทย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้กับ ผู้ขนส่งก่อนวันกำหนดส่งสินค้า หรือวันเข้ารับสินค้ากรณีรับสินค้าเองที่โกดังไทย

       

เงื่อนไขกรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง : ผู้ขนส่งมีความรับผิดชอบต่อสินค้าเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ขนส่ง โดยจะมีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 กรณี 

 1. กรณีไม่ได้ทำประกันการขนส่ง : ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย ตัวอย่างเช่น หากมีการสูญหายของสินค้า 1 กระสอบ จากทั้งหมด  5 กระสอบ และค่าขนส่งรวมคือ 2,000 บาท ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบตามราคาซื้อจริงของสินค้าที่สูญหายแต่ไม่เกิน 1,200 บาท

 2. กรณีทำประกันการขนส่ง : ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามมูลค่าทุนประกัน.

การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย 

ลูกค้าจะต้องแจ้งผู้ขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษร และให้รายละเอียดบนใบส่งของที่จุดส่งมอบสินค้า การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหายจะต้องทำภายในวันที่ได้รับสินค้า พร้อมด้วยการส่งภาพถ่ายของหีบห่อสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือของสินค้าที่เสียหาย และหลักฐานแสดงราคาซื้อสินค้า

การหักค่าเสียหายจากบิล

ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าหักค่าเสียหายออกจากค่าขนส่งในบิลส่งของ หากยังไม่ได้รับการยืนยันค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง

ข้อยกเว้นการรับผิดชอบ
ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายหรือสูญหายในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าเป็นของต้องห้าม, ผิดกฎหมาย, หรือผิดข้อบังคับของกรมศุลกากร
 • มีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง
 • สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง เช่น เอกสารมีค่า, สิ่งของแตกหักง่าย, เครื่องแก้ว, กระจก, เครื่องเพชร, เครื่องประดับ, ทอง, เงิน, พลอย, ไข่มุก, วัตถุอันตราย, งานศิลปะ, สินค้าโบราณ, สิ่งมีชีวิต, อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

เงื่อนไขในการรับสินค้า/การจัดส่งสินค้าในไทย

 1. การติดต่อรับสินค้าที่โกดังไทย ผู้รับสินค้าต้องแสดงหลักฐานที่ราชการออกให้ ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสินค้าแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 2. ลงชื่อรับสินค้า ก่อนการลงชื่อรับสินค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง หรือสินค้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ.

 3. กรณีฝาก ผู้ขนส่งทำการจัดส่งแทน  ทางผู้ขนส่ง จะจัดส่งสินค้าออกให้กับผู้รับปลายทาง / ขนส่งช่วง ภายใน 1 - 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้งชำระเงินค่าสินค้า/บริการ จากลูกค้า

 

 


 

 

 

Visitors: 6,930,602